Login:       Hasło:
          Załóż nowe konto
   Start
   Aktualności
   O firmie
   Oferta
   Serwis
   System windykacyjny
   Pomoc
   Dokumenty
   Download
   Technologia naszej sieci
   Gry On-line
   FAQ
   KontaktRegulamin świadczenia usług internetowych przez firmę Inter-Pc.

§ 1


Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę INTER-PC Anna Sumara-Matuszyńska

§ 2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Abonencie- rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę z Operatorem na świadczenie usług informatycznych
2. Administratorze- rozumie się przez to osobę fizyczną reprezentującą Operatora odpowiedzialną za kontakty z Abonentami i odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie sieci
3. Cenniku- rozumie się przez to zestaw usług świadczonych przez Operatora wraz z cenami za te usługi i warunkami płatności
4. Konto pocztowe- rozumie się przez to usługę nadania Abonentowi indywidualnego ustalonego przez Abonenta adresu poczty elektronicznej e-mail przez Operatora w trybie określonym umowie, cenniku lub regulaminie w domenie Operatora i umożliwienie korzystania z tego adresu w celu odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych
5. Konto WWW- rozumie się przez to usługę nadania Abonentowi indywidualnego ustalonego przez Abonenta adresu strony WWW przez Operatora w trybie określonym umowie, cenniku lub regulaminie w domenie Operatora i umożliwienie korzystania z tego adresu w celu publikowania, edycji, odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych
6. Okresie rozliczeniowym- rozumie się przez to okres będący podstawą do rozliczenia zobowiązań Abonenta w stosunku do Operatora za świadczone usługi rozpoczynający się w dniu 20 poprzedniego miesiąca i kończący się 20 obecnego miesiąca dla osób opłacających swoje zobowiązania za pomocą książeczek opłat i rozpoczynający się na w dniu 20 miesiąca poprzedzającego rozpoczynający się kwartał i kończący się 20 ostatniego miesiąca kwartału dla osób opłacających swoje zobowiązania za pomocą faktur
7. Operatorze- rozumie się przez to operatora telekomunikacyjnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INTER-PC Anna Sumara-Matuszyńska z siedzibą w Bytomiu (41-933), ul. Gwarków Tarnogórskich 2B/5
8. Opłacie abonamentowej- rozumie się przez to cykliczna miesięczna opłata ryczałtową pobierana przez Operatora za umożliwienie Abonentowi korzystanie z Usług
9. Opłacie aktywacyjnej- rozumie się przez to jednorazową opłatę za przeprowadzenie w sposób prawidłowy podłączenia do sieci i zapewnienie możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu przez Abonenta
10. Przyłączu- rozumie się przez to końcówkę połączenia sieciowego dostarczona do lokalu abonenta umożliwiającą dostęp do sieci
11. Regulaminie- rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług
12. Reklamacji- rozumie się przez to roszczenie Abonenta wynikające z niewykonania usług, nierzetelnego wykonania usług lub niewłaściwego wyliczenia należnych opłat za usługi zgłoszone w trybie określonym przez niniejszy Regulamin.
13. Umowie- rozumie się przez to umowę między Abonentem a Operatorem na podstawie której Operator świadczy usługi na rzecz Abonenta zgodnie z Regulaminem i Cennikiem INTER-PC.
14. Usługi - rozumie się przez to wszystkie usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta
15. Zgłoszenie – rozumie się przez to zgłoszenie przez Abonenta nieprawidłowego funkcjonowania dostarczanych na rzecz Abonenta usług w trybie określonym przez niniejszy Regulamin

§ 3


Przez zawarcie umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Abonenta zgodnie z Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz terminowego zgodnego z obowiązującym cennikiem uiszczania opłat za świadczone usługi.

§ 4


1. Umowa jest zawierana w imieniu Operatora przez pełnomocnika upoważnionego przez Operatora; w imieniu Abonenta przez osobiście lub przez pełnomocnika wyposażonego w pełnomocnictwo lub osobę na mocy prawa upoważnioną do zaciągania zobowiązań w jego imieniu
2. Osoba zamierzająca zawrzeć umowę zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów tożsamości.
3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem pełnomocnictw w swoim imieniu ponoszą przedstawiciele Abonenta.
4. Operator może zażądać kopii dokumentów od Abonentów nie będących osobami fizycznymi.

§ 5


Operator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu świadczonych usług, zmiany warunków umowy lub wręcz odmowy zawarcia umowy w następujących wypadkach:
1. w razie naruszania przez Abonenta zasad korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie
2. z Abonentami z którymi Operator rozwiązał umowę ze względu na nie wywiązywanie się przez te osoby z obowiązku dokonywania płatności za świadczone na jego rzecz usługi
3. z Abonentami zalegającymi z płatnościami na rzecz Operatora
4. z Abonentami nie wywiązującymi się z obowiązków wynikających z Umowy z Operatorem o świadczenie usług
5. wskazującymi takie miejsce dostarczenia przez Operatora przyłącza, które jest niemożliwe do realizacji ze względu na istniejącą konfigurację sieci

§ 6


1. Umowa może być zawarta na czas określony i nieokreślony.

§ 7


1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 8


1. Abonent jest zobowiązany w terminie 14 dni przed zaistnieniem zdarzenia powiadomić Operatora o zmianie adresu do korespondencji, zmiany nazwy firmy lub o innych tego typu zmianach

§ 9


1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Cennika świadczenia usług z uwagi na okoliczności rynkowe i zmianę sytuacji prawnej w zakresie dotyczącym świadczonych usług.
2. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
3. Jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze
4. W razie podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych Operator jest obowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, do powiadomienia:
a) o tym Abonentów na piśmie;
b) innych niż Abonenci użytkowników poprzez podanie tego do publicznej wiadomości.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt a) Operator poinformuje Abonentów także o prawie wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji podwyższenia cen, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, z zastrzeżeniem § 11 ust. 6

§ 10


1. Ważna zmiana zakresu świadczonych usług przez Operatora na rzecz Abonenta wymaga formy pisemnej z zastrzeżeniami określonymi w § 5.
2. Operator jest uprawniony do zmiany przydzielanych Abonentom publicznych adresów IP z przyczyn technicznych. O konieczności każdej takiej zmiany Operator powiadamia Abonentów, których dotyczy taka zmiana, w sposób zwyczajowo przyjęty do informowania Abonentów o bieżących sprawach związanych ze świadczeniem Usług, w szczególności poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail określającej przede wszystkim termin planowanej zmiany oraz nowy adres IP a także zawierający informację o której mowa w ust. 3. Operator powiadamia Abonentów o takiej zmianie, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed jej wprowadzeniem.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Operator poinformuje Abonentów także o prawie wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji zmiany adresu IP w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o którym mowa w ust. 2, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

§ 11


1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca. W tym okresie dalej naliczane są opłaty wynikające z umowy i niniejszego regulaminu.
2. Wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania listem poleconym lub doręczeniu osobistym.
3. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie w tym w zakresie wnoszenia opłat za świadczone usługi Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Podstawą do rozwiązania umowy z winy Abonenta oprócz braku płatności za świadczone usługi w szczególności jest:
    • udostępnianie swojego przyłącza osobom trzecim;
    • korzystanie z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich domowych komputerach (takie usługi dostępne są w ofercie INTER-PC)
    • wykorzystywanie swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym;
    • zachowywanie się wobec innych Użytkowników Internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych;
    • używania oprogramowania umożliwiającego nielegalne przechwytywanie danych;
    • używania oprogramowania ingerującego w oprogramowanie osób trzecich bez ich zgody a w szczególności wprowadzanie do sieci wirusów. W tym ostatnim wypadku Operator zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę prawną.
    • działanie na szkodę zasobów lub innych Użytkowników własnej i innych sieci (sniffowanie, exploity, k-liny , aktywność na porcie 139,445 itp.)
    • używanie swojego wejścia do koncentratora do celów niezgodnych z przeznaczeniem (eksperymentowanie) bez uzgodnienia z Administratorem sieci
    • podłączanie do sieci jakichkolwiek urządzeń aktywnych takich jak np. huby, switche, itp.
5. W dniu w którym nastąpi rozwiązanie umowy Operator zaprzestaje świadczenia usług i uniemożliwia Abonentowi korzystanie z przyłącza. Abonent obowiązany jest do umożliwienia dostępu pracownikom Operatora w celu odebrania urządzeń sieci i współpracujących stanowiących własność Operatora. Operator usuwa także nieodwracalnie zasoby Abonenta znajdujące się w sieci Operatora.
6. W przypadku promocji, zasady naliczania opłat objętych promocją po zawarciu Umowy są regulowane Regulaminem Promocji, w oparciu, o które Umowa została zawarta, przy czym w przypadku, w którym zawarcie Umowy związane jest z ulgą (promocją) przyznaną Abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie nie może przekroczyć określonej w umowie równowartości ulgi przyznanej abonentowi.

§ 12


1. Umowa wygasa wskutek:
    • W przypadku osoby fizycznej - w wyniku śmierci Abonenta i nie podpisania w terminie 30 dni umowy przez następcę prawnego
    • W przypadku pozostałych Abonentów - w wyniku rozwiązania lub likwidacji Abonenta
2. Na Abonencie lub następcy prawnym Abonenta ciąży obowiązek powiadomienia Operatora o zaistnieniu okoliczności uzasadniających wygaśniecie umowy

§ 13


1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na zasadach i warunkach określonych w Umowie, Cenniku i Regulaminie w szczególności Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie bezawaryjny dostęp sieci oraz funkcjonowanie świadczonych usług zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi.
2. Operator zapewni każdemu Abonentowi konto pocztowe o unikalnym adresie, o wszelkich zmianach mających wpływ na sytuację Abonenta Operator będzie powiadamiał użytkowników z wykorzystaniem strony firmowej www.interpc.pl
3. Operator zobowiązuje się stale modernizować i udoskonalać sieć aby nadążać za potrzebami wynikającymi z rozwoju rynku teletechnicznego.
4. Operator ma prawo do dowolnego konfigurowania sieci. O wszelkich takich działaniach mogących wpływać na sytuację Abonenta Operator będzie powiadamiał użytkowników z wykorzystaniem strony firmowej www.interpc.pl.
5. Operator nie będzie ingerował w treść informacji przekazywanych z wykorzystaniem sieci i Internetu oraz zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji związanych ze świadczeniem usług z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy prawa lub wyroki sądu stanowią inaczej.
6. Naprawa udostępnionych Abonentowi urządzeń może być wykonywana wyłącznie przez przedstawicieli Operatora. Skutki prawne samowolnych prac obciążają Abonenta.
7. Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadamiać Abonentów o przerwach w dostępie do sieci z przyczyn technicznych zależnych od Operatora przekraczających 3 godziny.
8. Operator informuje że prędkości w pakietach dla osób indywidualnych INTER classic, plus, ultra oraz w pakiecie dla firm INTER classic biz, plus biz, ultra biz podane są to predkości odbierania i wysyłania danych po sieci do styku z współpracujacymi operatorami krajowymi i zagranicznymi.
9. Operator informuje że prędkości w pakietach dla osób indywidualnych INTER classic pro , plus pro , ultra pro oraz w pakiecie dla firm INTER classic pro biz, plus pro biz, ultra pro biz podane są to gwarantowane prędkości odbierania i wysyłania danych do styku z operatorami oraz po sieciach z współpracującymi operatorami krajowymi i zagranicznymi.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania dostępu do Internetu przez Abonenta, acz w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego podejmie działania w celu wyeliminowania takich działań ze strony Abonentów.


§ 14


1. Operator nie odpowiada za dostęp do informacji przesyłanych za pomocą sieci gdy wynika z przyczyn leżących po stronie Abonenta
2. Operator nie odpowiada za skutki użycia przez osoby trzecie udzielonych przez Operatora Abonentowi haseł, nazw lub identyfikatorów.
3. Operator zobowiązuje się zachować tajemnicę korespondencji prowadzonej w ramach świadczonych przez Abonenta usług. Ze względu na charakter i powszechny dostęp do sieci nie ma możliwości zapewniania pełnej poufności informacji znajdujących się na serwerach sieci. Ze swojej strony Operator zobowiązuje się dołożyć należytych starań, aby zabezpieczyć zasoby Abonenta przed dostępem z zewnątrz. O wszelkich próbach ingerencji w zasoby na serwerach należy powiadamiać Administratora.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sieci spowodowane przez czynniki niezależne od niego niezależne a w szczególności:
    • awariami w sieci poza łączami Operatora;
    • przerwami w dopływie prądu;
    • siłą wyższą;
    • awariami, które powstały z winy Abonenta;
    • zakłóceniami w Internecie;
    • kradzieżami elementów sieci;
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania programów, materiałów, korespondencji i innych treści czy informacji dostępnych w sieci Internetowej.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem wykorzystywania świadczonych usług a w szczególności za szkody wywołane w stosunku do osób trzecich.
7. Operator zastrzega sobie prawo do zażądania od Abonenta usunięcia materiałów, oprogramowania i innych treści w sieci mogących szkodliwie oddziaływać na jej funkcjonowanie. A w razie odmowy samemu podjąć takie działania. O każdorazowym takim działaniu Administrator obowiązany jest powiadomić Abonenta.
8. Operator odpowiada za przerwy w świadczeniu usług o ile łącznie spełnione są następujące warunki:
    • nie były spowodowane czynnikami określonymi w punkcie 4 niniejszego paragrafu;
    • nie były oficjalnie zgłoszonymi przerwami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi;
    • powstały z przyczyn będących po stronie Operatora;
    • zostały potwierdzone zakończonym postępowaniem reklamacyjnym;
9. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług wynikającej z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, Abonentowi przysługuje kara umowna w wysokości 1/30 bieżącej miesięcznej opłaty abonamentowej.
10. W razie istotnych wątpliwości co do rzeczywistego momentu zaistnienia przerwy w świadczeniu usług lub niemożliwości określenia tego momentu, za początek przerwy przyjmuje się moment zgłoszenia Administratorowi tej przerwy. Przewidziane w zdaniu poprzedzającym rozwiązanie nie oznacza zwolnienia Operatora z odpowiedzialności za rzeczywisty okres przerwy. Jeżeli Abonent (na którym z mocy art. 6 Kodeksu cywilnego spoczywa ciężar dowodowy) wykaże że rzeczywisty okres przerwy trwał dłużej niż wynika na podstawie zdania pierwszego niniejszego punktu, uprawniony będzie do żądania odpowiedniej kary umownej określonej w punkcie 9 uwzględniającego ten rzeczywisty okres przerwy. Za koniec przerwy przyjmuje się przywrócenie świadczenia usług.
11. Uszkodzenia karty sieciowej, przyłącza nie stanowią przerwy w świadczeniu usług.
12. Abonent który zgłosił przerwę w świadczeniu usług spowodowaną okolicznościami za które odpowiedzialność ponosi Operator, zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom Operatora przeprowadzenie kontroli usługi w miejscu jej świadczenia oraz w miejscu instalacji przyłącza sieciowego. Jeżeli Abonent utrudnia przeprowadzenie tej kontroli, w szczególności zwleka z udzieleniem kontrolerom dostępu do wskazanych wcześniej miejsc lub w ogóle odmawia dostępu do tych miejsc, a bez przeprowadzenia kontroli w tych miejscach stwierdzenie przerwy w świadczeniu usługi jest niemożliwie lub utrudnione, zastosowanie ma postanowienie punktu 10 powyżej, z tą jednak zmianą że za początek przerwy przyjmuje się dzień udostępnienia wskazanych wcześniej miejsc w celu przeprowadzenia kontroli.
13. Maksymalna odpowiedzialność Operatora za szkody wynikłe wskutek nieprawidłowego świadczenia usług nie może przekraczać wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej.

§ 15


1. Abonent zobowiązuje się korzystać ze świadczonych usług przestrzegając zasad określonych w umowie będącej podstawą do świadczenia usług przez Operatora i w niniejszym regulaminie
2. Abonent ma prawo do korzystania z dostępu do sieci w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego a w szczególności do:
    • dostępu do światowych usług internetowych;
    • darmowego chronionego konta poczty elektronicznej w domenie należącej do firmy INTER-PC
    • dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołów TCP/IP, IPX (dostęp może być z przyczyn technicznych ograniczony);
    • inne protokoły są dozwolone tylko za zgodą administratora sieci;
3. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad. Zabronione jest:
    • udostępnianie swojego przyłącza osobom trzecim;
    • wykorzystywanie swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych przez prawo polskie i międzynarodowe;
    • umieszczania w sieci nielegalnego oprogramowania, materiałów lub informacji;
    • wysyłanie do innych Abonentów treści obelżywych, obraźliwych lub obrażających uczucia religijne;
    • zamieszczania treści rasistowskich i innych zabronionych przez prawo;
    • używania oprogramowania umożliwiającego nielegalne przechwytywanie danych;
    • używania oprogramowania ingerującego w oprogramowanie osób trzecich bez ich zgody a w szczególności wprowadzanie do sieci wirusów. W tym ostatnim wypadku Operator zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę prawną;
    • wysyłanie na jedno konto pocztowe dużej ilości listów drogą elektroniczną w krótkim czasie tzw. mail bombing itp.
    • wykorzystywanie przydzielonych zasobów do wysyłania tzw. spamów - „niepożądanej przez innych użytkowników sieci reklamy”
    • działanie na szkodę zasobów Operatora lub innych Użytkowników własnej i innych sieci (sniffowanie, exploity, k-liny itp.);
    • podejmowanie działań mogących prowadzić do przeciążenia sieci;
    • naruszanie integralności sieci lub usiłowanie takich czynności
    • używanie swojego wejścia do koncentratora do celów niezgodnych z przeznaczeniem (eksperymentowanie) bez uzgodnienia z Administratorem sieci;
    • podłączanie do sieci jakichkolwiek urządzeń aktywnych takich jak np. huby, switche, itp. oraz innych urządzeń mogących zakłócać funkcjonowanie sieci
    • udostępnianie osobom trzecim otrzymanych od Operatora haseł, identyfikatorów i nazw. Wszelkie skutki w tym prawne wynikające z takiego postępowania Abonenta obciążają jego samego.
4. W przypadku naruszenia przez Abonenta zasad określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu Operator może zablokować lub usunąć nazwę lub adres, a w szczególności adres poczty e-mail lub stronę www w ramach udostępnianej domeny, czasowo zablokować usługę lub rozwiązać umowę z winy Abonenta.
5. Abonent korzystając z dostępu do sieci za pośrednictwem Operatora ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, generowane przez niego, oprogramowanie jego komputera a w szczególności za szkody wyrządzone innym Użytkownikom.
6. Abonent obowiązany jest terminowo opłacać opłaty abonamentowe w terminie określonym na fakturze.
7. Abonent proszony jest o każdorazowe zgłaszanie zakłóceń w pracy sieci, obecności wirusów komputerowych i innych zakłóceń w korzystaniu z sieci;
8. Ponadto Abonent obowiązany jest do:
    • właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej;
    • bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem oraz zastosowaniem listwy anty przepięciowej i filtrującej, gdyż brak ten może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie komputera użytkownika za co nie odpowiada INTER-PC, oraz zniszczenie urządzeń współpracujących sieci.
    • dbać o właściwy stan techniczny swojej karty sieciowej (uszkodzona karta może całkowicie unieruchomić cały segment sieci);
    • odłączenia wadliwego urządzenia (karta sieciowa) od sieci lokalnej i zgłoszenia tego faktu Administratorowi Operatora;
    • dbać o właściwy stan swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet, gdyż głównie od ich stanu zależy czy ma się dostęp do sieci czy nie;
    • pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów;
    • stosować się do poleceń Administratora;
    • przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione;
    • odłączać fizycznie układ od sieci na czas burzy;
    • Użytkownicy odpowiadają za kabel znajdujący się w ich mieszkaniu (w razie jego uszkodzenia i konieczności wymiany pobierana będzie opłata) .
9. Abonent udostępni Operatorowi pomieszczenie w którym ma być zamontowane przyłącze na czas instalacji, konserwacji, konfiguracji oraz ewentualnej naprawy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Operatora.

§ 16


1. Abonent będzie używał przyłączy i innych urządzeń udostępnionych przez Operatora zgodnie z ich przeznaczeniem, zaleceniami Administratora i zasadami prawidłowej eksploatacji.
2. Do urządzeń udostępnionych Abonentowi przez Operatora w związku ze świadczonymi usługami obowiązują przepisy odnoszące się do użyczenia, przy czym czas tego użyczenia wygasa w dniu rozwiązania umowy bez względu na charakter tego rozwiązania. Wyjątek od tej zasady podano w punkcie 7 paragraf 15.
3. Abonent zabezpieczy urządzenia udostępnione przez Operatora przed kradzieżą, zniszczeniem lub utratą z innych przyczyn. O wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzeń, kradzieży, zniszczeniu czy utracie z innych przyczyn Abonent bezzwłocznie powiadomi Administratora.
4. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez Abonenta jakiekolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw użyczonych urządzeń.
5. Montaż jakichkolwiek urządzeń transmisyjnych w pomieszczeniach Abonenta możliwy jest po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Abonenta.
6. Osoby opiekujące się urządzeniami transmisyjnymi przyjmują na siebie następujące obowiązki :
    • zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzenia;
    • zabezpieczenie urządzeń udostępnione przez Operatora przed kradzieżą, zniszczeniem lub utratą z innych przyczyn;
    • bezzwłocznego zgłaszania wszelkich awarii czy nieprawidłowości pracy urządzeń Administratorowi;
    • dbania o bezpieczeństwo urządzeń szczególnie w czasie burzy poprzez bezwzględne odłączenie zasilania i wypięcie kabli sygnałowych;
    • umożliwienia Administratorowi lub po wcześniejszym powiadomieniu przez Administratora osobom przez niego upoważnionym dostępu do urządzeń transmisyjnych na każde żądanie Administratora;
7. Zmiana lokalizacji przyłącza, urządzeń transmisyjnych wymaga zgody Administratora i nie może być wykonywana samodzielnie przez Abonenta.

§ 17


1. Opiekę nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci i współpracę z Abonentami sprawuje Administrator.
2. Do obowiązków Administratora należy:
    • pilnowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego w zakresie obejmującym sieć należącą do Operatora;
    • w razie awarii łącz internetowych poza siecią bezzwłocznego zgłaszania problemu i upominania się o jak najszybsze naprawienie, awarie te winny być zgłoszone na stronie firmowej Operatora;
    • informowania Użytkowników sieci o ewentualnych pracach konserwacyjnych i modernizacyjnych w sieci i przerwach w transmisji z 24 godzinnym wyprzedzeniem;
    • usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie;
    • pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę ich możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, ponieważ jakość posiadanego sprzętu może uniemożliwić poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji Abonenta;
3. Pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego Użytkownika jest jednorazowa.

§ 18


1. Operator określa w Cenniku usług ceny za przyłączenie do sieci, za usługę i usługi dodatkowe, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz opustów, a także inne opłaty dodatkowe..
2. Opłata Abonamentowa zostaje naliczona od dnia następującego po dniu udostępnienia usługi.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Faktury płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia. Operator będzie wystawiał faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Abonent może wyrazić zgodę na dostarczanie faktur VAT w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na określony w umowie adres e-mail.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora.
6. Za nieterminowe regulowanie należności przez Abonenta naliczane będą odsetki ustawowe. Faktury odsetkowe wystawiane będą łącznie za cały rok w I kwartale roku następnego za rok miniony. Nie uregulowanie odsetek traktowane będzie identycznie jak nie opłacenie opłaty abonamentowej.
7. W przypadku, gdy usługa była świadczona przez niepełny okres rozliczeniowy wysokość należnej Operatorowi opłaty abonamentowej obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa była świadczona.
8. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym Abonentowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni świadczenia usługi zgodnie z zasadą określoną w punkcie 7.
9. Operator może udzielać upustów w opłatach, bonifikat lub rabatów na zasadach określonych w umowach zawartych z Abonentami
10. Operatora uprawniony jest do prowadzenia promocji na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
11. Nieterminowe regulowanie należności za świadczone przez Operatora usługi oprócz naliczania odsetek zgodnie z punktem 9 niniejszego paragrafu jest podstawą do zawieszenie świadczenia usług z winy Abonenta a razie gdy łączne zadłużenie Abonenta z uwzględnieniem noty odsetkowej osiągnie wysokość dwumiesięcznej opłaty abonamentowej może być podstawą do rozwiązania umowy z winy Abonenta.
12. W sytuacji rozwiązania umowy z winy Abonenta ponowne włączenie Abonenta pociąga za sobą konieczność ponownego wniesienia opłaty aktywacyjnej. Żadne promocje i zniżki w tej sytuacji nie przysługują.
13. Operator ma prawo naliczać opłaty zgodne z cennikiem za wszelkie nieuzasadnione wezwanie Administratora lub służb technicznych Operatora, a w szczególności gdy przyczyna wezwania leży po stronie Abonenta.

§ 19


1. W przypadku nie wykonania, nienależytego wykonania usługi lub niewłaściwego naliczania opłat, Abonentowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Reklamacja może być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Biurze Operatora. W każdym wypadku należy zamieścić następujące informacje:
    • imię, nazwisko, adres Abonenta zgłaszającego reklamację, numer umowy oraz numer IP;
    • adres miejsca świadczenia usługi przez Operatora o ile jest inny niż adres Abonenta podany wyżej;
    • datę zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji;
    • przedmiot reklamacji ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn jej zgłoszenia;
    • datę i podpis reklamującego Abonenta;
3. Reklamacje należy wnieść w terminie do 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Operatora zgłoszenia reklamacji i przedstawienie Administratorowi lub innemu przedstawicielowi Operatora potwierdzenia wpłat opłat abonamentowych.
5. Nie terminowe wnoszenie opłaty abonamentowe, brak wniesienia opłat może być podstawą do nie uznania reklamacji.
6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Abonenta od terminowego opłacania usług świadczonych przez Operatora. W przypadku uznania przez Operatora reklamacji kwota podlegająca zwrotowi może być zaliczona na poczet opłaty abonamentowej w następnym miesiącu po uzyskaniu decyzji Operatora.
7. Operator obowiązany jest w terminie 14 dni rozpatrzyć reklamację. W razie braku możliwości rozpatrzenia jej w tym terminie, musi o tym powiadomić wnoszącego reklamację Abonenta podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Operator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na każdą reklamację na piśmie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Abonentowi przysługuje w terminie 14 dni prawo wniesienia odwołania od decyzji z podaniem podstawy tego odwołania, dodatkowymi argumentami potwierdzającymi słuszność reklamacji lub zażaleniem na sposób rozpatrywania reklamacji przez Administratora lub służby techniczne. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Abonenta od terminowego opłacania usług świadczonych przez Operatora.
10. Prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonania usług lub niewłaściwe naliczania opłat przysługuje Abonentowi dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
11. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się także za wyczerpaną, gdy reklamacja nie została rozpatrzona w terminie 90 dni od daty zgłoszenia.
12. Nie będą rozpatrywane reklamacje wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 20


1. Regulamin i Cennik stanowią integralną część umowy i muszą być rozpatrywane łącznie.
2. Abonent przed podpisaniem Umowy zapoznaje się z jej treścią oraz treścią dokumentów wymienionych w ust. 1 i poprzez podpisanie Umowy potwierdza, że zrozumiał ich treść, świadomie je akceptuje i obowiązuje się je stosować.
3 . Abonent otrzymuje kopię aktualnego Regulaminu i Cennika z chwilą podpisania Umowy.
4. Regulamin jest podawany przez Operatora do publicznej wiadomości – do wglądu w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej Operatora pod adresem www.interpc.pl, a także jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, a także na każde jego żądanie, przy uwzględnieniu kosztów jego wydania.
5. Cennik jest podawany przez Operatora do publicznej wiadomości – do wglądu w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej Operatora pod adresem www.interpc.pl, a także jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, a także na każde jego żądanie, przy uwzględnieniu kosztów jego wydania. Operator ma prawo do zmiany wysokości opłat wyszczególnionych w Cenniku w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Regulaminie

§ 21


1. Abonent podpisując umowę zobowiązuje się także do przestrzegania zasad określonych w regulaminie. Brak znajomości zasad określonych w regulaminie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora i nie zwalnia Abonenta z odpowiedzialności wynikającej z zasad podanych w regulaminie.

§ 22


1. Abonent podając swoje dane do umowy oświadcza, że są one w dniu podpisania umowy zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Operatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Operator oświadcza, z dane te nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
3. Każdy Abonent ma prawo wglądu do swoich danych, wnoszenia zmian lub wniesienia o ich usuniecie. Usuniecie danych może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek przesłany pocztą lub przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Biurze w wyniku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta.

§ 23


1. Abonent zobowiązany jest do podania aktualnego adresu mailowego w celu umożliwienia bezpośredniej korespondencji z Administratorem. Przy braku podanego aktualnego adresu mailowego Administrator nie będzie miał możliwości posyłania bezpośrednio na adres Abonenta informacji związanych ze świadczeniem usług. Wszelkie skutki wynikające z braku aktualnego adresu obciążają Abonenta. W takim przypadku Abonent obowiązany jest do śledzenia informacji na firmowej stronie Operatora www.interpc.pl.

§ 24


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie obowiązujące akty prawne a w szczególności: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) , Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz. U. nr 126, poz. 1068 z 2002 r.), Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r.), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852 z 2000 r. Z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks Cywilny.

§ 25


1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spór cywilnoprawny między konsumentem a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, zgodnie z art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§ 26


1. Niniejszy regulamin obowiązywać będzie od dnia 1 grudnia 2008 roku.Copyright (c) by INTER PC. Wszelkie prawa zastrzeżone.    
Start | Aktualności | O firmie | Oferta | Telewizja | Serwis | System windykacyjny| Pomoc Dokumenty | Download | Technologia naszj sieci | FAQ | Kontakt